Zasady ładu korporacyjnego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLANET PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego


Zarząd Planet Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”) z dniem 01 stycznia 2019 roku przyjmuje do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydane w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej „Zasady”) przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o częściowym odstąpieniu od stosowania Zasad określonych poniżej: 


1. § 8. ust. 4, § 9. ust. 6, § 10. ust. 3, § 11. ust. 3 oraz § 31. ust. 3 tj. zapisów odnoszących się do zasad współdziałania oraz uprawnień wielu udziałowców. Zasady te nie będą stosowane przez Spółkę ze względu na fakt posiadania przez Spółkę wyłącznie jednego udziałowca.

2. § 9. ust. 5 dotyczący rozdzielenia funkcji właścicielskich i zarządczych, których całkowite rozdzielenie nie jest możliwe ze względu na fakt, iż członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie akcjonariuszami podmiotu dominującego wobec Spółki.

3. § 22. ust. 1 i 2 dotyczące odpowiedniego udziału niezależnych członków Rady Nadzorczej nie będą stosowane z uwagi na brak wspólników mniejszościowych w Spółce.

4. § 21. ust. 2 w zakresie uwzględniania kryterium niezależności przy dokonywaniu wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przedmiotowe Zasady nie będą stosowane w konsekwencji odstąpienia od Zasady określonej w § 22. ustęp 1 i 2.

5. § 22. ust. 4 – 6 odnoszące się do funkcjonowania Komitetu Audytu. W Spółce nie został powołany Komitet Audytu, natomiast w posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej obligatoryjny udział jest zapewniony audytorowi wewnętrznemu Spółki. Rada Nadzorcza jako organ w całości sprawuje funkcje nadzorcze, ponadto każdy z członków Rady Nadzorczej może prowadzić działania kontrolne i nadzorcze.

6. § 28. ust. 1 – 4, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umową Spółki, wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników, a wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki, dlatego też Spółka nie wprowadziła regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wynagrodzeń. Planet Pay Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa www.planetpay.pl Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000427567, NIP 679-308-33-13, REGON 122603652 Kapitał zakładowy: 9.676.750,00 zł, opłacony w całości. 2

7. § 29. ust. 1 i 3, ze względu na skalę działalności Spółki, zasadę adekwatności oraz zasadę proporcjonalności, Rada Nadzorcza nie wprowadziła regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki.

8. § 30. ust. 1 – 5. Ze względu na skalę działalności Spółki, zasadę adekwatności oraz zasadę proporcjonalności, Zgromadzenie Wspólników nie wprowadziło regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

9. § 53. – 57. Zapisy dotyczą zarządzania aktywami na ryzyko klienta. Przedmiotowe Zasady nie są stosowane z uwagi na nieprowadzenie przez Spółkę działalności w tym zakresie. Jarosław Chrzanowski Prezes Zarządu Piotr Wójcik Wiceprezes Zarządu

Struktura Organizacyjna Planet Pay

W poniższym dokumencie znajduje się Struktura Organizacyjna Planet Pay

Struktura Organizacyjna Planet Pay