Polityka prywatności

DEFINICJE 
Administrator (Spółka) – Planet Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 427567, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6793083313, REGON 122603652, kapitał zakładowy w wysokości 9.676.750,00 zł. 

Akceptant – osoba będąca stroną umowy zawartej ze Spółką, korzystająca z usług oferowanych przez Spółkę w zakresie min. dzierżawy terminali płatniczych. 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. 

Infolinia – Biuro Obsługi Klienta, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu 801 50 80 50 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@planetpay.pl. 

IOD – Inspektor ochrony danych. PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard, norma bezpieczeństwa wydana przez Payment Card Industry Security Standards Council. Norma powstała, aby zapewnić wysoki i spójny poziom bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach, w których przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych. 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.planetpay.pl będący własnością Spółki. 

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis lub wykorzystująca jego funkcjonalności. 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH 
Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami zawartymi w RODO, stosując zasady polegające na: 
1) minimalizacji przetwarzanych danych – tylko i wyłącznie niezbędne dane osobowe; 
2) celowości – w celu niezbędnym do wypełnienia nałożonego na Spółkę obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Spółki, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego realizacji; 
3) legalności i rzetelności – zawsze z poszanowaniem przepisów prawa; 
4) przejrzystości – jawnie publikując zasady przetwarzania w miejscu dostępnym dla osób, których dane dotyczą, informując o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych, w szczególności przed oferowaniem produktów i usług Spółki; 
5) ograniczeniu czasowym – przez okres czasu niezbędny do zrealizowania określonego celu, w tym wynikający z obowiązujących przepisów prawa; 
6) poufności – stosując najwyższy poziom bezpieczeństwa, a także spełniając rygorystyczne normy PCI DSS, 
7) integralności – zapewniając spójność i aktualność przetwarzanych danych; 
8) rozliczalności – poddając się corocznym audytom bezpieczeństwa oraz legitymując się spełnieniem wymagań nałożonych na Spółkę przepisami prawa. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
W celu zapewnienia poprawności przetwarzania danych Spółka wdrożyła szereg środków organizacyjnych i technicznych pozwalających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Funkcjonujące w Spółce procedury umożliwiają skuteczne kontrolowanie dostępu do przetwarzanych danych, zapewnienie ich poufności oraz ograniczenie ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych. Spółka podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jej podwykonawcy i podmioty współpracujące zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w sytuacji, gdy przetwarzają powierzone dane osobowe. Spółka na bieżąco prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń, pojawiających się trendów w obszarze bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, a także aktywnie przeciwdziała zidentyfikowanym ryzykom, nieustannie podnosząc poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

KORESPONDENCJA Z ADMINISTRATOREM 
W związku z prowadzoną działalnością Spółka prowadzi korespondencję związaną ze świadczonymi usługami zarówno drogą elektroniczną, przy użyciu poczty tradycyjnej, poprzez udostępnioną Infolinię, a także przez formularze kontaktowe umieszczone w Serwisie. Spółka zapewnia, że dane nadawców korespondencji jak i osób dzwoniących na Infolinię oraz kontaktujących się przy pomocy udostępnionych w Serwisie formularzy przetwarzane są w celu zapewnienia właściwej komunikacji z nadawcą oraz wymiany informacji obejmujących przedmiot sprawy, którego dotyczy korespondencja, przekazywania informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora, w tym także rozpatrywania zgłoszonych skarg i reklamacji. W takim przypadku, podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą, w tym świadczonymi usługami. Przetwarzane dane podlegają ochronie zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, a dostęp do nich, jak i treści korespondencji ograniczony jest do osób zaangażowanych w przygotowanie i udzielenie odpowiedzi. Spółka dba, aby osoby nieupoważnione nie zostały zapoznane z danym zagadnieniem. W przypadku kontaktowania się ze Spółką drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Spółka może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w szczególności identyfikacji rozmówcy. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane, o czym rozmówca jest informowany niezwłocznie po nawiązaniu połączenia. Rozmowy są rejestrowane w celu obsługi klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zapewnienia rozliczalności podejmowanych działań, a także monitorowania jakości świadczonej usługi i sporządzania analiz statystycznych, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących osobom kontaktującym się z Administratorem, jak i Administratorowi. Dostęp do nagrań posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora. 

KORZYSTANIE Z SERWISU W STREFIE AKCEPTANTA 
W ramach korzystania przez Akceptanta z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Po zawarciu umowy z Administratorem, Akceptanci uzyskują dostęp do elektronicznej platformy wymiany danych, pod adresem https://strefaakceptanta.planetpay.pl. Przetwarzanie danych w Serwisie polega na rejestracji i założeniu konta, zapewnieniu dostępu do Serwisu osobom upoważnionym przez Akceptanta do wykonywania określonych w ramach Serwisu czynności. Przetwarzane dane zawierają się w kategorii danych kontaktowych i obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Podanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego wykonywania zawartej z Akceptantem umowy, w tym umożliwienia dostępu do Serwisu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane mogą być również przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną w takim przypadku jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie. Powyższe pozwoli Administratorowi na doskonalenie Serwisu, optymalizację jego działania oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności. Administratorowi przysługuje również prawo obrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Akceptanta oraz prawo dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

MONITORING WIZYJNY ORAZ KONTROLA DOSTĘPU 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie prowadzonej działalności Spółki funkcjonuje system monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu. Systemy te zarządzane są przez wyspecjalizowane podmioty posiadające koncesję na świadczenie usług ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia. Dodatkowo, zgodnie z zawartymi umowami, podmioty prowadzące recepcję zbierają na zlecenie Spółki dane niezbędne do ewidencjonowania gości przebywających na terenie obiektów użytkowanych przez Spółkę. Dane te przetwarzane są w postaci rejestru wejść i wyjść w celu zapewnienia ochrony osób i mienia oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami stron. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

REKRUTACJA
W przypadku przekazania danych osobowych Administratorowi przez agencję rekrutacyjną, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda udzielona przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Spółka przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie aplikowania na dane stanowisko, w przypadku wykorzystywania w tym procesie dedykowanego systemu informatycznego, a najpóźniej w przypadku rozmowy rekrutacyjnej. 

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH 
1. W razie zbierania danych dla celów związanych z zawarciem lub wykonaniem konkretnej umowy, Spółka przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy. Stosowne klauzule informacyjne zawarte są bezpośrednio w treści umowy. W takim przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie lub wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
2. Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych w celach marketingu oferowanych produktów i świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na kierowaniu do klientów treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mail lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą formę komunikacji klient wyraził zgodę. 
3. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora udostępniane w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube). Dane te przetwarzane są wyłącznie w celu promowania działalności Administratora, oferowanych usług, w tym informowania o organizowanych przez Administratora wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

PRZETWARZANIE DANYCH W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH I ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH SPOCZYWAJĄCYCH NA ADMINISTRATORZE 
1. Spółka przetwarza również dane osobowe w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach procesu Poznaj Swojego Klienta, konieczności ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustawy o usługach płatniczych, wynikających z przepisów podatkowych i zasad rachunkowości. Dane podlegają również weryfikacji w dostępnych rejestrach oraz biurach informacji gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Spółka przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zawartych umów z organizacjami płatniczymi, dostawcami usług oraz koniecznością spełnienia standardów opracowanych przez międzynarodowe organizacje m.in. PCI Security Standards Council. Podstawą tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
3. Spółka prowadząc rekrutację wymaga przekazywania jedynie danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy). Przekazywanie danych osobowych w szerszym zakresie m.in. w dokumentach CV lub listach motywacyjnych traktowane jest jako dobrowolne, a za podstawę prawną takiego działania Spółka przyjmuje art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Niezależnie od przekazanego zakresu danych, Spółka przetwarza je wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Spółka jednocześnie zastrzega sobie prawo do poddania danych osobowych niewymaganych przepisami prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) procesowi trwałego ich usunięcia. 
4. W przypadku pozostawienia dokumentów w recepcji, Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu rekrutacyjnym, a w przypadku, gdy rekrutacja nie jest prowadzona, Spółce przysługuje prawo zniszczenia przekazanej dokumentacji. W sytuacji, gdy Spółka planuje pozostawić dokumentację w celu przyszłych rekrutacji, zwróci się do kandydata o wyrażenie zgody na takie działanie. 
 5. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
6. Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie pozyskania aplikacji. 
7. W sytuacji, gdy zamierzonym działaniem Spółki jest zawarcie umowy z kandydatem, dane przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH 
W związku z zawartymi umowami, Spółka udostępnia dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym świadczącym usługi na rzecz Spółki w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do realizacji zobowiązań. W szczególności Spółka może udostępniać dane: 1) organom nadzorującym działalność Administratora, w tym Komisji Nadzoru Finansowego; 
2) podmiotom, dla których świadczy usługi, w szczególności bankom w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa i ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową; 
3) podmiotom powiązanym kapitałowo, w tym spółkom z Grupy ITCARD; 
4) dostawcom usług IT; 
5) IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. świadczącemu na rzecz Administratora usługi, takie jak: obsługa infolinii, rekrutacja, rozpatrywanie reklamacji, usługi księgowe, rozliczeniowe, dochodzenia należności, usługi prawne, marketingowe, techniczne; 
6) organizacjom płatniczym, w szczególności Visa, Mastercard, Polski Standard Płatności; 
7) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; 
8) audytorom i biegłym rewidentom badającym sprawozdanie finansowe; 
9) innym podmiotom, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Zgodnie z RODO, Administrator zobowiązany jest realizować prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. W tym celu osobom tym przysługuje prawo do żądania od Administratora wypełnienia określonych w RODO obowiązków, a Administrator zobligowany jest do przeanalizowania możliwości prawnych zrealizowania żądania, wykonania obowiązku i poinformowania danej osoby o zrealizowaniu jej żądania lub odmowie wykonania żądania. Osobom tym przysługują poniższe prawa: 
1) prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych – przekaże informację o podstawach prawnych przetwarzania danych, celach i zakresie przetwarzania, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych; 
2) prawo uzyskania kopii danych – udostępni kopię przetwarzanych danych osobowych w formie nadającej się do odczytu komputerowego; 
3) prawo do sprostowania – poprawi lub uaktualni niezgodności w przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełni je, jeśli występują braki w danych; 
4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 
5) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania; 
6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu; 
7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych; 
8) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 
9) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 
1. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez Infolinię pod numerem telefonu 801 50 80 50 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@planetpay.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie. 
2. Dla Państwa wygody istnieje możliwość kontaktowania się poprzez czat dostępny w Serwisie. 
3. Ewentualne reklamacje można zgłosić poprzez Infolinię lub drogą elektroniczną pod adresem reklamacje@planetpay.pl, chyba że w zawartej umowie postanowienia stanowią inaczej oraz korespondencyjnie pod adresem Biuro Obsługi Klienta, ul. Szosa Zambrowska 100, 18-400 Łomża lub w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa. 
4. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Grzegorza Krajewskiego, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod@planetpay.pl lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Planet Pay Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

© Copyright Planet Pay Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 
POLITYKA COOKIES  
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu - Planet Pay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 139. 
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; - - utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
10. Więcej informacji na temat plików cookies oraz możliwości zmiany ich ustawień dostępnych jest w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej lub w instrukcji obsługi urządzenia używanego do przeglądania internetu.