Opłata Akceptanta

Opłata Akceptanta to opłata pobierana przez agenta rozliczeniowego z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej w punkcie Akceptanta przy użyciu karty płatniczej. W skład tej opłaty wchodzą: opłata Interchange, opłata systemowa oraz marża agenta rozliczeniowego.

OPŁATA AKCEPTANTA = OPŁATA INTERCHANGE + OPŁATA SYSTEMOWA + MARŻA AGENTA ROZLICZENIOWEGO


Opłata Interchange – jest to opłata, którą agent rozliczeniowy uiszcza na rzecz banku wydawcy karty w momencie, w którym zachodzi transakcja pomiędzy posiadaczem karty a akceptantem. Agent rozliczeniowy nie ma wpływu na wysokość opłaty Interchange. 

Według Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. do zmian ustawy o usługach płatniczych, stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,2% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej oraz 0,3% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty kredytowej.


Opłata systemowa – opłata z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej, stanowiąca przychód organizacji kartowej (VISA, MasterCard). Opłaty systemowe ustalane są odgórnie przez organizacje, szczegółowy wykaz opłat znajduje się na poniższych stronach organizacji VISA i MasterCard:

VISA
Mastercard


Marża agenta rozliczeniowego – wartość prowizji od transakcji płaconej przez Akceptanta po odjęciu sumy opłaty interchange oraz opłaty systemowej jest marżą agenta rozliczeniowego.