Marża od 
transakcji kartą w walucie
Informacja o opłatach za przeliczenie waluty dla transakcji realizowanych kartą Planet Pay sp. z o.o. (Planet Pay) dokonywanych w euro lub innej walucie krajowej państwa członkowskiego.
Planet Pay umożliwia posiadaczom wydanych kart uzyskanie informacji o kwocie łącznych opłat za przeliczenie waluty związane z transakcjami płatniczymi wykonanymi kartą Planet Pay.

Planet Pay nie pobiera od użytkowników wydanych przez siebie kart opłat za przewalutowanie transakcji. Dla kart wydanych przez Planet Pay wysokość marży wynika z różnicy między kursem po którym Visa przeliczyła transakcję (z waluty płatności na walutę karty) a aktualnym kursem EBC.
Poznaj szczegóły

W jaki sposób Planet Pay 

oblicza marżę?

Planet Pay nie pobiera opłat ani prowizji za przewalutowanie transakcji.
Wysokość marży
Za przeliczenie waluty przy transakcjach dokonywanych kartą, kwota łącznych opłat jest wyrażona jako wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnych referencyjnych kursów wymiany euro ogłoszonych przez Europejski Bank Centralny (EBC)1 . Tym samym wysokość marży wynika z porównania łącznej kwoty kosztów za przeliczenie waluty do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu bądź kursów2  wymiany ogłoszonego przez EBC.
Kalkulator Visa
Dla obliczenia marży przy płatnościach kartą Planet Pay skorzystaj kalkulatora udostępnionego przez Visa, 
a następnie: 
  1. 1) Podaj kwotę transakcji; 
  2. 2) Wprowadź walutę karty a następnie walutę transakcji; 
  3. 3) Edytuj datę transakcji, jeśli chcesz wprowadzić datę wcześniejszą niż data, w której wyliczasz wysokość marży; 
  4. 4) Edytuj wartość w polu „Opłata bankowa (%)” zmieniając domyślną wartość na 0% bowiem, dla kart Planet Pay wynosi ona 0% (zero %). 
  5.  5) Skorzystaj z opcji „Przelicz” a następnie zapoznaj się z wartością stanowiącą „% marży w stosunku do stopy EBC”.
Kalkulator walutowy Visa

Dla jakich transakcji mogę 

obliczyć marżę?

Marża może być obliczona dla transakcji wykonanych kartą (wypłat w bankomacie, płatności w punkcie sprzedaży stacjonarnym lub online),
która łącznie spełnia warunki:
Dostawca usług płatniczych płatnika oraz dostawca usług płatniczych odbiorcy znajdują się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Kraje EOG:
 Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
W walucie euro lub walucie krajowej innego państwa członkowskiego EOG:
Waluty krajów EOG: Euro (EUR) Forint węgierski (HUF) Frank szwajcarski (CHF) Korona czeska (CZK) Korona duńska (DKK) Korona islandzka (ISK) Korona norweska (NOK) Korona szwedzka (SEK) Kuna chorwacka (HRK) Lej rumuński (RON) Lew bułgarski (BGN) Złoty polski (PLN)
W walucie innej niż waluta rozliczeniowa karty (najczęściej walutą rozliczeniową kart Planet Pay jest PLN, wyjątek stanowią karty walutowe)
1Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2021/1230 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii Europejskiej (tj. Dz. U. L 274 z 30.7.2021 r., s. 20-31).
2W przypadku przeliczenia między dwiema walutami spoza strefy euro może wystąpić konieczność podania tej marży na podstawie kursu wynikającego z dwóch różnych kursów EBC.